Nemokamų paslaugų teikimo taisyklės

Prieš pradedant naudotis paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti paslaugų teikimo taisykles.

Nesilaikant šių taisyklių, paslaugų teikimas gali būti apribotas arba išvis nutrauktas.

Nemokamai teikiamos interneto svetainių talpinimo, prieglobos (angl. „hosting“) paslaugos suteikia klientui galimybę neatlygintinai pasinaudoti technine ir programine įranga bei interneto ryšiu skelbiant savo turinį internete.

Nemokamai (neatlygintinai) teikiamų paslaugų detalus aprašymas yra pateikiamas portas.lt tinklalapyje.

Nemokamai (neatlygintinai) teikiamos paslaugos klientui yra teikiamos pagal principą „tokios, kokios yra“, tai yra be jokios garantijos ir įsipareigojimo.

Apie paslaugų teikimo taisyklių pasikeitimą, klientas yra informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 d. Kliento nepareiškimas apie nesutikimą su pakeistomis paslaugų teikimo taisyklėmis reiškia jo sutikimą su pakeistomis taisyklėmis ir iš to kylančiomis pasekmėmis.

Vienam klientui (asmeniui) suteikiamas tik vienas nemokamo puslapių talpinimo paslaugų paketas.

Nemokamos paslaugos klientui suteikiamos tik jam įvykdžius šiuos 3 reikalavimus:

1. Perskaičius ir įsipareigojus laikytis šių taisyklių;

2. Užsiregistravus portas.lt tinklalapyje;

3. Informavus teikėją apie norą gauti paslaugas nurodytais ryšio kanalais (užpildžius paslaugų užsakymo formą arba parašius el. paštu).

Paslaugų teikėjo įsipareigojimai ir teisės.

Klientui įvykdžius visus būtinus reikalavimus, ne vėliau kaip per 8 valandas, darbo dienomis ir darbo metu (nuo 9 iki 18 val.) suteikti klientui prieigą prie reikiamų išteklių, kurie yra nurodyti paslaugos aprašyme. Prisijungimo duomenų išsiuntimas kliento nurodytu el. paštu yra laikomas tokių duomenų pateikimu.

Ne vėliau kaip prieš 30 d. informuoti klientą jo nurodytu elektroniniu paštu apie teikiamų paslaugų taisyklių pasikeitimus ir klientui pareiškus apie nesutikimą su pakeistomis paslaugomis sąlygomis – besąlygiškai vykdyti kliento valią ir nutraukti paslaugų teikimą.

Klientui tyčia ar netyčia pažeidus bent vieną iš šių taisyklių punktų, imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas kitų klientų duomenų saugumas, teisė į privatumą ir galimybė naudotis jiems teikiamomis paslaugomis. Dėl to, paslaugų teikėjas turi teisę apriboti teikiamas paslaugas ar net išvis nutraukti jų teikimą. Dėl šių taisyklių nesilaikymo patirti paslaugų teikėjo ar kitų klientų nuostoliai, teismo keliu gali būti išieškomi iš taisykles pažeidusio kliento, dėl kurio kaltės tie nuostoliai buvo patirti.

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti suteikti nemokamas paslaugas arba nutraukti jų teikimą, nenurodydamas konkrečios priežasties klientui.

Kliento įsipareigojimai ir teisės.

Išreikšdamas pageidavimą naudotis teikiamomis nemokamomis paslaugomis, klientas besąlygiškai sutinka su paslaugų teikimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Klientas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo paslaugų suteikimo dienos įkurti viešai prieinamą svetainę. Jei per šį laikotarpį svetainė nėra įkuriama, bendru susitarimu yra laikoma, kad klientas pareiškė valią, kad svetainės talpinimo paslauga jam yra nebereikalinga ir gali būti nutrauktas jos teikimas. Šis laikotarpis gali būti pratęstas neribotą laiką, atskiru paslaugų teikėjo ir kliento susitarimu.

Klientui, besinaudojančiam teikiamomis paslaugomis griežtai draudžiama užsiimti bet kuria veikla, kuri yra draudžiama pagal LR įstatymus arba kuri gali būti potencialiai pavojinga bet kuriam kitam klientui ar interneto vartotojui.

Klientui draudžiama:

1. Skelbti erotinio, rasistinio, necenzūrinio, įžeidžiančio, šmeižiančio ar bet kokio kito pobūdžio informaciją, kurią viešai platinti draudžia LR įstatymai.

2. Pasinaudojant suteiktais resursais platinti nepageidaujamo turinio elektroninius laiškus (SPAM).

3. Užsiimti kita neteisėta ar nusikalstama veikla.

Įsidėmėkite! Visa Jūsų veikla yra fiksuojama ir saugoma, todėl esant būtinybei visa ši informacija gali būti perduota suinteresuotoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokią informaciją.

Besinaudodamas neatlygintinai teikiamomis paslaugomis, klientas įsipareigoja talpinti paslaugų teikėjo pateiktą reklaminę medžiagą, kurios tipas, forma ir kiti parametrai suderinami atskiru susitarimu. Savavališkas tokios reklaminės medžiagos pašalinamas yra traktuojamas kaip grubus šių taisyklių pažeidimas, dėl ko gali būti apribotas paslaugų teikimas.

Klientas, visą laiką, kol neatlygintinai naudojasi teikiamomis paslaugomis, pareiškia, kad elektroniniu paštu ir/arba telefonu sutinka gauti informaciją, paruoštą ir platinamą rinkodaros tikslais.

Kiti, čia neaptarti santykiai tarp kliento ir paslaugų teikėjo yra grindžiami gera valia ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Ginčai ir nesutarimai yra sprendžiami abipusiu susitarimu, o to nepavykus pasiekti – Lietuvos Respublikos teismuose.